OM KURSINGEN – VILKÅR

 

VERDT Å VITE

Som student ved Kursskolen må du overholde noen vilkår. De sikrer at du faktisk oppnår noe med kursingen, samt at reisen kan forløpes smidig og effektivt. Neglisjeres de, kan man heller ikke forvente å oppnå de endringer og gevinster som kursene har til hensikt å stimulere til. Samtidig kan dette medføre problemer for både instruktører og medstudenter. Gjør deg derfor kjent med disse forhold FØR du påbegynner kursingen.

group_meditationDU OG KURSENE

 • Vi benytter ikke avanserte positurer og vi sitter som regel på vanlige stoler. Derfor er kleskoden vanlig, men unngå gjerne plagg som begrenser bevegelighet eller føles ubehagelige eller kvelende.
 • Kurstimene innebærer praksis. Derfor er det viktig at du tar ansvar for betingelsene til dette, som betyr at du MÅ stille uthvilt og ikke sulten. Flere undervurderer dette, bare for å oppleve at kursingen undergraves av bl.a. uro, svimmelhet, føling, avdupping, lavt energinivå, manglende konsentrasjon og mestringsfølelse samt mislykkede erfaringer. Vi anbefaler at du heller lar være å delta på en kurskveld hvor disse elementære forberedelsene ikke er besørget.
 • Skolen tar forbehold om relokasjon, datoendring eller avlysning av et kurs når som helst omstendighetene tilsier det. Dette vil forsøkes meddelt i så god tid som mulig, og helst direkte til hver påmeldte – i så fall fortrinnsvis over sms eller epost. Skjønt det kan også skje endringer kun direkte i kurskalenderen uten noen videre melding. Derfor må enhver påmeldt selv følge med i kurskalenderen og sjekke om noe er flyttet eller endret. Dette gjelder også i tilfeller hvor ekstrakurs settes opp, noe som kan skje i perioder med stor pågang. Det vil forsøkes kunngjort direkte til hver påmeldte, men vil uansett vises i den til enhver tid oppdaterte kurskalenderen.

OM PÅ- OG AVMELDING

 • Hvert kurs medfører mange utgifter for både arrangører og deltakere. Likevel vil vi av pedagogiske hensyn begrense gruppens størrelse til maks 12 deltakere per klasse. Det er derfor viktig å fylle opp plassene. Dette kan bare sikres ved at aktive studenter samvittighetsfullt benytter kurskalenderen for på- og avmelding. Det går ikke an å påmeldes muntlig, over telefon, sms eller epost – unntatt om henvendelsen er akutt samme dag som kurset finner sted.
 • Pga ovenstående forhold, må studentene vise den respekt å avmelde seg om man er påmeldt et kurs en likevel ikke kan være med på. Dette gjøres på samme måte som ved påmeldingen: over kurskalenderen. Imidlertid MÅ instruktøren for det aktuelle kurset kontaktes direkte, om avmelding gjelder samme dag. Slik sikres at plassen din går til noen andre, samt en reell oversikt over hvor mange deltakere som møter opp (i tilfelle for få påmeldte, må det flyttes til en annen dato). Om du bare avmelder deg over kurskalenderen samme dag som kurset finner sted, uten også å gi beskjed, vil dette regnes som deltatt. I verste fall kan du risikere å prioriteres sist eller også å miste plass på fremtidige kurs.
 • Om du samme dag som et kurs avholdes finner ut at du vil delta på dette, uten å på forhånd ha meldt deg på over kurskalenderen, kan du ta direkte kontakt med den aktuelle instruktøren for å sjekke om det er ledig plass til deg.

OM KURSPRIS OG OPPGJØR

 • På samme vis som kursdeltakere har tillit til lærerne, har kursskolen tillit til sine studenter. Det betyr at æreskodeksen gjelder. I forbindelse med oppgjør av kurspris, er det svært viktig at du selv tar ansvar for å utføre dette, med riktige summer og innen tidsfristene. Det blir mye medarbeid om skolen til enhver tid må følge opp og kontrollsjekke hver enkelt student. Det vil også medføre praktiske problemer samt mistillit, om det viser seg at man ikke har klart å utføre dette. Om noen av ulike grunner ikke har gjort opp uten å gi beskjed, vil dette oppdages og kunne medføre utestengelse og svartelisting. Om kursing er påbegynt eller også fullført, uten oppgjør, regnes det som brudd på kjøps- & avtaleloven, med alt hva dette medfører av juridiske og økonomiske konsekvenser.
 • Du kan selvsagt be om betalingsutsettelse eller/også avdragsordning, hvis du av ulike grunner ikke kan gjøre opp for deg. Dette tar du bare kontakt om. Du må SELV komme med forslag til alternativt opplegg som fungerer for deg. Dette inkluderer å oppgi konkrete summer og/eller datoer for oppgjør. Foreslå kun hva du vet at du faktisk makter.
 • Kursprisen gir deg rett til en deltakelse per kurs du har betalt for. Du kan naturligvis delta så mange ganger du vil på hvert kurs, men alt utover hva betaingen dekker regnes som repetisjon med egne priser. Hvor, når og i hvilken rekkefølge du kurses, er helt opp til deg selv. Du kan bruke så lang tid du vil og gå passiv når du måtte ønske, samt aktivisere deg igjen på et hvilket som helst tidspunkt. Har du kjøpt kurs du ikke fullførte, vil du ha rett til å delta på dem når som helst i fremtiden. Alt dette kan du utføre gjennom din statusside etter at du har logget inn.

OM STUDIESKRIV

 • Som aktiv student kan du laste ned kursdokumenter med teoretisk stoff samt supplerende metoder utover dem kurset omfatter. Slik kan fokus holdes på praktisk erfaring under selve kurstimene. Disse skrivene er digitale og du må logge inn for å laste dem ned fra din statusside. Etter hvert fullførte kurs dukker en lenke opp på din side for nedlasting av nytt dokument. Siden skolen har ambisiøse mål med høye kvalitetskrav, er flere skriv er til oppdatering og revidering. De legges ut til nedlasting straks de er ferdige. Det er ditt eget ansvar å sjekke når det til enhver tid er nye skriv tilgjengelige, da dette normalt ikke kunngjøres. Du har tilgang til slik nedlasting så lenge du beholder en aktiv profil, og gjerne lenge etter du er ferdig som kursdeltaker.
 • Kursdokumentene er konfidensielle og private i egenskap av å være juridisk definerte som «trade-secrets». Kopibeskyttelse med alle rettigheter er tilbørlig registrert. Skrivene er kun tiltenkt deg som student, så du kan få optimalt utbytte av kursingen. Dette betyr at de ikke kan videresendes, kopieres, gjengis, distribueres eller på annet vis meddeles noen andre enn deg selv – eneste unntak er om du på forhånd har mottatt skriftlig og utvetydig samtykke til at noe kan meddeles delvis eller i sin helhet. Vi anser ethvert brudd på opphavsretten som svært alvorlig, og kan medføre utestengelse fra kursene samt anmeldelse med ditto rettslige skritt.

ANDRE FORHOLD

 • Studenter bør føre sin personlige logg hvor personlige erfaringer, mønstre og erkjennelser nedtegnes. Dette for privat fortjeneste, og du vil ikke bli bedt om å dele det med andre.
 • I tillegg anbefales det at du medbringer penn og blokk til kursene for notater og stikkord, ettersom det er umulig å memorisere alt fra undervisningen. Dessuten er mye av det du lærer intensjonelt ikke tatt med i kursskrivene, slik at det unikt formidles på selve kursene.
 • Kursskolens undervisning er primært erfaringsbasert og ikke teoretisk. Du må selv ta ansvar for at du faktisk følger opp hjemme hva du lærer på kursene. Uten en slik praksis vil du IKKE få utbytte av kursingen, annet enn å lære ny informasjon – som ikke fører til noen endring i deg selv. Hvis du ikke akter å praktisere utenom kurset, anbefales det at du avstår fra kurset, til du er klar for å implementere dette. Her siktes det til vilje og ikke evne. For om du derimot har vansker med å oppnå rutine og integrere meditative elementer i din hverdag og livsstil, er dette helt i orden, siden det er noe kursene behandler og hjelper til å tilrettelegge for. Det er viktig at du er ærlig om eventuelle problemer, slik at dette kan gripes fatt i.
 • Om du søker råd, hjelp, tips, støtte, henvisning eller annen type konsultasjon, eller behøver å kommentere, informere eller spørre om noe, kan du ta direkte kontakt med en av instruktørene for dette, da de står til disposisjon for alle studenter, som tilgjengelige veiledere (særlig vedrørende deres egne kurskvelder og de tema som der behandles). For å lette arbeidsmengde og press bør dette skje i forkant av, i pausen mellom, eller i etterkant av kurstimene. Du bør sjekke på forhånd hva som fortrekkes av instruktøren – og gjerne gi vedkommende beskjed i så god tid at det går an å sette av rom for dette. Om det av ulike grunner ikke lar seg gjøre i forbindelse med kurset, eksempelvis fordi du ikke deltar den dagen eller det er for omfattende til å gjøres der og da, kan du også ta kontakt utenom kurset – over nett/e-post, sms, telefon eller på annet vis man blir enige om. Du må gjerne sende henvendelsen skriftlig, men ikke forvent at svaret blir skriftelig, da det er mer effektivt og mindre krevende å gjøre dette muntlig.
 • Kursdeltakere anbefales å delta på retreats, seminarer og spesielle samlinger som iblant avholdes, hvor man treffer likesinnede på tvers av klasser og nivå. Her kan man nyte både individuelle og felles meditasjoner, og i tillegg praktisere teknikker som ikke behandles på kursene. Normalt omfatter det også innslag av beslektende emner og praksiser, som eksempelvis yogiske asanaer, qi gong øvelser, kunstterapautiske oppgaver, m.m. Det blir også diverse foredrag og fordypningsoppgaver, i blant med ekstern ekspertise. Tilbudet gjelder både aktive og passive studenter, så vel som gjester utenom skolen (da det kun er en bonus og ikke en formell del av selve kursene – og inngår dermed heller ikke i kursprisene). Deltakelse her er opp til en selv og ikke en nødvendig del av kursene. Alle skolens studenter har automatisk reservasjon foran publikum, om de ønsker å bli med.

Se også skolens etiske Retningslinjer