OM SKOLEN – RETNINGSLINJER

 

VÅR ETISKE PRINSIPPERKLÆRING

Tilbudene innen mindfulness, meditasjon, yoga, selvutvikling, coaching, osv er i eksplosiv vekst, da fler og fler øyner mulighetene og fordelene som kommer av slike verktøy til personlig vekst. Men det er et kaotisk og uregulert marked der mange selvbestaltede «guruer» opererer (etterspørsel skaper tilbud av kvantitet, uavhengig av kvalitet), så det er viktig å være bevisst hvilken standard og selvregulering de ulike tilbydere praktiserer. Vi mener du bør forvente at seriøse aktører har satt seg inn i relevante regler og normer berørt gjennom deres praksis. Etiske retningslinjer er bare til en viss grad dekket i  lovgivningen, og utover dette bør de fremheves som fokusområder i ens virke. Dermed kan du være trygg på at en aktør er ansvarlig i forhold til person og praksis og ikke misbruker sin posisjon eller påfører andre skade.

people-meditating

Dette er de prinsipielle retningslinjer meditasjonsskolens representanter underskriver på:

I – HENSIKT

Våre instruktører er obs på etiske problemstillinger. Vi erkjenner at det er vårt ansvar å sikre et trygt miljø hvori studenter kan vokse på alle plan. Vår intensjon er altruistisk og vår praksis inklusiv, ikke-sekterisk og tolerant.

 • Vi kultiverer en humanistisk holdning og adferd i vår praksis, og hengir vårt virke til noe større enn våre ego, da vi stadfester idealismen som ligger til grunn for vår personlige motivasjon.
 • Vi hverken diskriminerer eller nekter noen faglig bistand basert på alder (for myndige personer), økonomi, etnisitet, kjønn, legning, livssyn, politisk tilhørighet, nasjonalitet eller kulturell identitet.
 • Vi holder oss orientert om og oppdatert på den siste utvikling og forskning innen felt som berører vår undervisning og praksis.
 • Vi er åpen for kollegiale relasjoner med andre seriøse aktører innen fagfeltet, inneforstått med at isolasjon kan lede til tap av perspektiv og dømmekraft.
 • Vi forsøker å gå foran med gode eksempler ved å leve opp til egne idealer, håndtere vår livsførsel og adferd på en sunn og harmonisk måte samt å søke tilbørlig assistanse for egne personlige problemer eller konflikter.
 • Vi tilbyr forebyggende, styrkende, rehabiliterende, lindrende eller helende tiltak for bare de problemer og tilstander som er innen de rimelige grensene for våre felt av kompetanse og kvalifikasjoner.
 • Vi holder høvelige relasjoner med tilbørlige personlige grenser ifht våre kursstudenter.

II – FAGMESSIG PRAKSIS

Våre instruktører fører en praksis og undervisning som gavner individet og fremmer faget.

 • Som instruktører og lærere relaterer, handler og samarbeider vi med ulike profesjonelle aktører. Vi er del av et større faglig nettverk innen helse, sunnhet, velvære, kultur, trening og åndsdannelse, og utvikler samt opprettholder slike tverrfaglige og interdisiplinære forhold.
 • Vi erkjenner både vår kompetanse og begrensninger, og er åpne med våre faglige erfaringer, kvalifikasjoner og akkreditiver.
 • Vi er innstilt på å stadig forbedre og videreutvikle fagkunnskap, kompetanse og evner, så utførelsen av virket bedre kommer studentene til gode. Vi praktiserer aktivt og kontinuerlig våre metoder, samt utvikler våre evner og oppdaterer våre innsikter i tråd med vår faglige retning.
 • Vi er hengitt åndsutfoldelse og praktiserer derfor åndsdannelse. Vi har et eksemplarisk og moderat forhold til rus- og nytelsesmidler og utlever en balansert livsstil med et sunt kosthold.
 • Vi erkjenner at enskjønt det er legitimt å kritisere etablerte metoder og markere forskjeller i filosofi og praksis, hverken baktaler eller demoniserer vi andre instruktører, kurs, skoler, eller andre aktører. Implisitt er å ikke uttale seg eller å rådgi studenter om kvaliteten eller verdien til andre tilbydere (i den grad disse først omtales), samt å kun forholde seg til offisiell info vedrørende slike.
 • Vi unngår å påstå at en bestemt metode, øvelse, praksis eller behandlingsform automatisk helbreder et bestemt problem, sykdom, eller tilstand eller at den erstatter kvalifisert medisinsk behandling. Vi stiller hverken medisinske diagnoser, gir råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor vi ikke har tilbørlig kompetanse. Vi oppfordrer til og støtter studenter i selv å ta ansvar for sin psykiske og fysiske helse.
 • Vi utviser respekt for studentenes livssyn, verdier og verdensbilde.
 • Vi tilrettelegger for at våre studenter har tilstrekkelig forståelse for kursenes innhold og metoder, og gir realistisk informasjon om hva de kan forvente. Vi er nøye med å presentere fakta sannferdig til henviste studenter eller tredjeparts betalere, om kvalifikasjoner og tjenester vi utfører. Vi korrigerer enhver misrepresentasjon av vår kompetanse.
 • Vi anerkjenner at vår kunnskap og faglige assosiasjoner kommer dem vi tjener til gode, og ikke for å sikre oss urettmessig personlige fordeler. Når anledningen tillater det, kan vi yte tjenester til individer, grupper eller prosjekter som har behov for dette, uten hensyn til finansielt vederlag.
 • Vi hverken mottar eller yter kommisjon i forbindelse med henvisning av studenter. Avgifter og økonomiske transaksjoner, som ved alle kontraktsmessige forhold, omtales alltid på stedet uten nøling og tvetydighet, og fremlegges på en redelig, saklig og profesjonell måte. Vi utfører alle økonomiske affærer i samsvar med alminnelige forretningsmessige, juridiske og regnskapsmessige prosedyrer.

III – PUBLISITET

Våre instruktører presenterer seg og kursskolen sannferdig og nøyaktig i alle offentlige sammenhenger og anliggender som omtaler dens hensikt og virke. Dette understøtter undervisningens kvalitet og hvordan den blir presentert, så vel som å forebygge anklager mot våre handlinger, kommentarer eller trykksaker.

 • Enhver orientering, kunngjøring, publisering, markering, reklamering, markedsføring, annonsering, offentlig uttalelse, o.l. av eller på vegne av kursskolen, utføres i den hensikt å hjelpe allmennheten til å foreta saklige og forhåndsinformerte vurderinger og valg. All omtale av kurser, seminarer, eventer og lignende tjenester tilkjennegir klare hensikter og beskrivelser av vår erfaring, trening og skolering. Vi fordreier ikke faglige kvalifikasjoner, tilknytninger og funksjoner eller impliserer usanne sponsorskap eller sertifiseringer av noen organisasjon.
 • Vi meddeler bare realistiske utsagn vedrørende fordelene med vår undervisning og praksis. All promotering av våre tjenester beskrives med nøyaktighet og verdighet. De er blottet for overdrevne påstander om effekten av dets innhold.
 • Vi unngår offentlige utsagn som inneholder:
  – En falsk, uredelig, villedende, manipulerende, bedragerisk eller urettmessig påstand.
  – En tendensiøs presentasjon som kan virke misvisende fordi konteksten bare delvis avdekker relevante fakta.
  – En uttalelse som antyder uvanlige, unike, enestående og mirakuløse evner, inklusiv fordreining gjennom sensasjonalisme, overdrivelse, overfladiskhet og glamour.
 • Vi unngår utsagn som kan utnyttels en students frykt, engstelse eller manipulering av andre typer emosjoner.
 • Vi henviser ikke studenter til øvrige fagfolk, spesialister eller andre tilbydere, unntatt som respons på studentens egen forespørsel og bare så lenge informasjonen formidles på en ikke-invaderende måte til en stabil henvender.

IV – RELASJONER

Som instruktører, konsulenter, behandlere eller lærere, har vi etisk ansvar ifht medarbeidere, studenter og assosierte. Disse relasjoner har en profesjonell og konfidensiell basis, oprettholder en god og tillitsvekkende standard og beskytter den som er i en potensiell sårbar relasjon.

 • Våre instruktørers forhold til sine studenter kan være sensitivt, da førstnevnte er i en inflytelsesrik posisjon, på samme vis som en veileder, psykolog, terapaut, lærer, prest, osv. Det er vårt ansvar at relasjoner med studentene opprettholdes på et profesjonelt og ansvarlig nivå.
 • Vi forlater eller neglisjerer ikke studenter. Er vi ute av stand eller av tilbørlige årsaker uvillige til å tilby faglig hjelp eller å fortsette en faglig relasjon, vil ethvert rimelig tiltak søkes for å oppnå en instruktiv videreførelse fra (eller med henvisning til) andre kompetante og relevante instanser.
 • Vi hverken trakasserer eller avviser noen som har handlet på en fornuftsmessig, ansvarlig og etisk framferd for å beskytte eller intervenere på vegne av en student eller andre relevante parter.
 • Skjønt vi anerkjenner kompleksiteten som kan oppstå i noen mentor relasjoner, erkjenner vi vår påvirkningskraft ifht studenter og unngår å utnytte deres tillit eller avhengighet. Vi unngår dobbeltroller som kan svekke vår dømmekraft, kompromittere vår integritet eller øke risikoen for personlig og finansiell utnyttelse.
 • Vi henfaller ikke til skjellsord, injurier, krenkelser, trusler, sjikane, press eller tvangsmessig utnyttelse av elever eller andre vi har omgang med gjennom vårt virke.
 • Vi utviser sensitivitet ifht studenters- og gruppers moralske, sosiale og religiøse standard. Vi unngår å påprakke andre våre personlige livssyn, enskjønt de indirekte kan skinne gjennom i adekvate sammenhenger i undervisningen.
 • Seksualisert adferd eller trakassering (som gjentatte kommentarer, fakter eller fysisk kontakt av en seksuell natur) i forbindelse med studenter betraktes som uetisk, også når studenten oppfordrer til eller samtykker i slik involvering.
 • Vi erkjenner at relasjon mellom instruktør og student kan innebefatte en maktmessig ubalanse, med en ettervirkende effekt som kan vare utover selve kurstiden. Vi tar ikke initiativ til personlige relasjoner og utviser særdeles forsiktighet der dette måtte oppstå naturlig av gjensidige valg.
 • Vi fremstiller ikke oss selv som «opplyste», «guruer», «profeter», eller med andre typer eksepsjonelle og evnemessig overnaturlige beskrivelser. Vi betrakter alle som likeverdige og innser at vi er kun redskaper og ikke selve kilden.
 • Vi stimulerer studentene til å bli selvstendige og selvmestrende i fht faget, og til å dyrke sitt forhold til egen essens framfor en ytre personlighet, lære, organisasjon eller livssyn.

V – KONFIDENSIALITET

Våre instruktører respekterer integriteten og beskytter velferden til alle vi underviser og arbeider med og plikter å sikre personlig informasjon tilveiebrakt som følge av kursprosessen eller av andre faglige sammenhenger.

 • Alle opptegnelser vedrørende kursstudenter lagres, håndteres og kasseres på et vis som sikrer trygghet og fortrolighet. Taushetsplikten gjelder på alle personlige områder (eksempelvis personalia, e-post, telefon, brukerdata, erfaringer, opplevelser, problemer, helseforhold, osv.).
 • Vi formidler ikke studenters private opplysninger til noen, unntatt: Når loven krever det; for å avverge en klar og umiddelbar fare; i forbindelse med juridisk sak oppstått som følge av kursmessige og profesjonelle relasjoner hvor kursskolen eller dens representanter er involvert, eller i forbindelse med oppsyn og konsultasjon ved en på forhånd tilegnet tillatelse.
 • Alle former for kommunikasjon og samhandling med studenter behandles med profesjonell konfidensialitet. Om gjeldende eller tidligere studenter omtales til utenforstående, eksempelvis for konsultasjon med andre instruktører eller fagfolk, eller i publikasjoner, gjennom undervisning eller i offentlig presentasjon, anonymiseres de i størst mulig grad (eksempelvis ved bruk av fornavn, dekknavn eller kun generiske beskrivelser), unntatt i spesielle tilfeller hvor aspekter ved angjeldende individs identitet er en nødvendighet for å tilveiebringe klarhet i saken (og med på forhånd samtykke).
 • Vi innhenter på forhånd godkjennelse av alle som er tilstede under våre eventer og samlinger før eventuelle lyd- eller bildeopptak utføres, eller utenforstående (eksempelvis journalist) observerer seansen.
 • Det er vårt ansvar å påse viktigtheten av fortrolighet, også der hvor en student ikke selv erkjenner eller bryr seg om det.